0 262 321 10 68

Sistem Belgelendirme

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 9001; Bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak pazarlama, üretim / hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır.

ISO 9001’ in Yararları.

* Proses yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini artırır.
* Müşteri odaklı çalışmayı özendirir, müşteri memnuniyetini artırır.
*Denetimleri azaltır.


ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 14001; Uluslararası geçerliliği olan, üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili doğal kaynakların kullanımı, atık kontrolü enerji sarfiyatı gibi tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001’ in Yararları

*Ulusal ve / veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
*Uluslararası rekabette avantaj sağlar.
*Proses gelişimi ve enerji tasarrufuyla karlılığı artırır.
*Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
*Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.


ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 45001, Kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

ISO 45001’in Yararları.

*Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
*İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltarak karlılığı artırır.
*Motivasyon ve katılımı artırır.
*Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
*Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.


ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ


SO 10002, planlama, tasarım, işletim, bakım ve iyileştirme dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürünlerle ilgili şikayetlerin ele alınma süreci hakkında rehberlik sağlar. Açıklanan şikayetleri ele alma süreci, genel bir kalite yönetim sisteminin süreçlerinden biri olarak kullanıma uygundur.

ISO 10002, kuruluş dışında çözüm için atıfta bulunulan anlaşmazlıklar veya istihdamla ilgili anlaşmazlıklar için geçerli değildir.

Aynı zamanda her büyüklükteki kuruluşlar tarafından ve tüm sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ek A, özellikle küçük işletmeler için rehberlik sağlar.

ISO 10002, şikayetleri ele almanın aşağıdaki yönlerini ele alır:

Geri bildirime (şikayetler dahil) açık, müşteri odaklı bir ortam yaratarak, alınan şikayetleri çözerek ve kuruluşun ürün ve müşteri hizmetlerini iyileştirme yeteneğini artırarak müşteri memnuniyetini artırmak;

Personel eğitimi de dahil olmak üzere kaynakların yeterli edinimi ve kullanılması yoluyla üst yönetimin katılımı ve taahhüdü;
Şikayetçilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımak ve ele almak;
Şikayet sahiplerine açık, etkili ve kullanımı kolay bir şikayet süreci sağlamak;
Ürün ve müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için şikayetleri analiz etmek ve değerlendirmek;
Şikayetleri ele alma sürecinin denetimi;
Şikayetleri ele alma sürecinin etkililiğini ve verimliliğini gözden geçirmek.


ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 22000,Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirilmesi yapılan standart olmakla birlikte, yayımlanmış olan kılavuz standartlar da vardır bunların tamamı ISO 22000 serisi olarak adlandırılmaktadır.

ISO 22000 Standardını kimler kullanabilir/ uygulayabilir?

ISO 22000 aşağıdakiler de dahil olmak üzere, gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir:

*Çiftlikler, balıkçılar ve süthaneler,
*Et, balık ve gıda işletmeleri,
*Ekmek, tahıl, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri,
*Restoranlar, ayaküstü ve dağıtım şirketleri ile gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda hammaddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ile sterilizasyon tesisleri.
Özetle, gıda endüstrisinde yer alan veya bu endüstri ile uzak – yakın teması bulunan her kurum ve kuruluşun; ISO 22000 Standardı’nın taleplerini kısmen ya da tamamen uygulanması gerekir.


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


Günümüzde ticari şirketler ve devlet kurumları işlerini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde bilgi kullanımına yönelmişlerdir. Zaman geçtikçe bilginin önemi artmış, sadece güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması gelişen ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgiye yönelik olası saldırılar, tahrip edilmesi, silinmesi, bütünlüğünün ve / veya gizliliğinin zarar görmesi, bilgi altyapısının bozulmasına ve bu beraberinde işlerin aksamasına neden olmaktadır.

Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasına sağlar.

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:

*Gizlilik
*Bütünlük
*Kullanılabilirlik


ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartların geliştirilmesinde de kullanılan yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi modeline dayanmaktadır. Bu mekanizma, enerji verimliliği önlemlerinin kalite yönetimi ve çevresel izleme ile entegrasyonunu basitleştirir.

ISO 50001: 2018, kuruluşlar için bir dizi gereksinimi içerir:

• Enerjinin daha verimli kullanımı için politikalar geliştirme ihtiyacı;
• Amaç ve hedeflerin geliştirilen politikaya göre ayarlanması;
• Daha iyi enerji kararları vermek için verilerden yararlanma;
• Sonuçların belirlenmesi;
• Enerji verimliliğinin sürekli teşvik edilmesi.


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ


Bilgi, kuruma değer katan ve bu nedenle korunması gereken en önemli iş kaynaklarından biridir. Bilgi güvenliğindeki zayıflıklar mali kayıplara neden olabilir ve ticari operasyonlara zarar verebilir. Dolayısıyla günümüzde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bunun bir organizasyonda uygulanması konusu kavramsaldır.

• ISO 27001 standardı, bilgi güvenliğini şu şekilde tanımlar: “bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak; ek olarak, özgünlük, inkar etmeme, güvenilirlik gibi başka özellikler de dahil edilebilir.
• Gizlilik - bilgilerin yalnızca uygun yetkiye sahip olanlar (yetkili kullanıcılar) için kullanılabilirliğini sağlamak;
• Dürüstlük - bilgilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin yanı sıra işleme yöntemlerinin sağlanması;
• Erişilebilirlik - gerektiğinde yetkili kullanıcılara bilgiye erişim sağlar (talep üzerine).
• ISO 27001 standardı, bir işletmenin etkili bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmasını, uygulamasını, revize etmesini, kontrol etmesini ve sürdürmesini sağlayan süreçleri tanımlar; Kuruluşun mevcut iş riskleri bağlamında dokümante edilmiş bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, çalıştırılması, izlenmesi, analizi, desteği ve iyileştirilmesi için gereksinimleri belirler.

ISO 27001 standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi şunları sağlar:
• Çoğu bilgi varlığını şirket yönetimi için en anlaşılır hale getirin
• Mevcut iş süreçlerine yönelik ana güvenlik tehditlerini belirleyin
• Şirketin iş hedeflerine göre riskleri hesaplayın ve kararlar alın
• Kritik durumlarda etkili sistem yönetimi sağlayın
• Güvenlik politikasının uygulama sürecini yürütün (bilgi güvenliği sistemindeki zayıflıkları bulun ve giderin)
• Kişisel sorumluluğu açıkça tanımlayın
• Bir güvenlik sistemi sürdürme maliyetinde bir azalma ve optimizasyon sağlayın
• Müşterilere, ortaklara, işletme sahiplerine bilgi güvenliğine olan bağlılığınızı gösterin
• Şirketin hem iç pazarda hem de dış pazarlarda uluslararası tanınırlığını kazanmak ve güvenilirliğini artırmak
• Standarda uyum sağlayarak işin yasa önünde şeffaflığını ve temizliğini vurgulamak


IATF 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


IATF 16949: 2016 - Otomotiv Endüstrisi için Kalite Yönetimi. Küresel otomotiv endüstrisi, ürün kalitesi, artan üretkenlik ve rekabet gücü ve sürekli iyileştirme için uluslararası standartlar gerektirir. Bu hedefe ulaşmak için, tüm büyük araç üreticileri zorunlu olarak tedarikçilerinin IATF 16949: 2016 olarak bilinen otomotiv sektörü için kalite yönetim sistemleri standardına uygun olarak sertifikalandırılmasını şart koşmaktadır.