0 262 321 10 68

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., kuruluşu, hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. TS EN ISO/IEC-17021 standartları çerçevesindeki şartlara bağlı olarak asgarî kriterleri karşılamaktadır.


  • KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., Genel Müdür’ ü olarak, belgelendirme faaliyetlerimiz ile ilgili denetimlerini yaptığımız süreçlerin, malzemelerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,

  • Belgelendirme faaliyetlerimiz ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının tarafsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi, Özellikle, denetimi yapılan ekipman ve malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı,
  • Bütün ilgili taraflar için, kuruluşumuzun hizmetleri kapsamında yersiz mali veya diğer şartlar da bulunmamayı,

  • Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC-17021 standartları çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumun çalışma prosedürlerine göre ayrım yapmayan bir şekilde tarafsız olarak uygulanmayı kabul ve taahhüt ederim,
  • KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., müşterisi hakkında sahip olduğu veya olacağı tüm belge, bilgi ve malumatları müşterisi’ nin  sırrı kabul etmiş olup, bu bilgi ve belgeleri her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklayamaz. KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine müşterisi’ nin imalat tekniklerini, modellerini, imalathanelerini kullanamaz. KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., hizmet süresi içinde, müşterisi’ nin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerini ve bu kişi veya kuruluşların aldıkları malların cins, çeşit, miktar ve hatlarını, bu konuda taraflar arasında yapılan anlaşmaları, müşteri listelerini, fiyatları, özel sözleşmeleri ve benzeri bilgileri müşteri’ den ve işyerinden öğrenmiş olduğu ve öğreneceği bilumum teknik bilgileri, projeleri, imalat tekniklerini, imalatta kullanılan hammaddeleri, tasarımları, çalışmalarında edindiği bilgileri, hatta doğrudan doğruya veya dolaylı olarak öğrendiği idari ve ticari bilgi ve sırları büyük bir titizlikle muhafaza etmeye, bunları hiç kimseye nakil etmemeye, göstermemeye dolaylı veya dolaysız herhangi bir açıklamada bulunmamaya, bu bilgilerden başkalarının istifadesine imkan vermemeye mecburdur. KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., bütün bu hususları müşteri’ ye karşı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

 

  • KARTEPE Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., yukarıdaki konularda belirtilen hiçbir bilgiyi kağıt, liste, disk, disket internet vb. araçla yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.
  • Öğrendiği bu bilgi ve sırları gerek müşteri’ deki görevinin devamı sırasında ve gerekse herhangi bir sebeple görevin sonra ermesinden sonra dahi aynen muhafaza edecektir.

 

 

Fikret YILDIRIM
Genel Müdür